Apie Mus

UAB “A&A apskaita” tai šiuolaikiška profesionali ?mon?, diegianti pažangias technologijas apskaitos srityje su pastoviai besitobulinan?iais darbuotojais apskaitos ir audito, teis?s ir ?statym? srityse. Dirbame su dviem apskaitos programomis „PRAGMA“ ir „RIVIL?“ . Mes padedame klientams taupyti pinigus ir laik?, valdyti pad?t? ?mon?je bet kuriuo paros laiku žinant atsarg? kiek?, skolas, apmok?jimus, pardavimus ir tuo pa?iu valdyti piniginius srautus. Profesionali? ir ilgamet? patirt? turin?i? darbuotoj? d?ka laiku gauti konsultacijas kaip sutaupyti ?mon?s l?šas ar priimti sprendimus sud?tingose situacijoje. Mes taip pat atstovaujame klientus bendraujant su valstybin?mis institucijomis. Kadangi teikiame paslaugas ?vairiose verslo srityse kaip transportavimo, didmenin?s ir mažmenin?s prekybos, ?vairi? paslaug?, tarpinink?, ?kinink? ar gamybos mes galime pritaikyti ir prakonsultuoti klientus pritaikant kit? sri?i? patirt? j? verslo segmente. Apskait? galime vesti lietuvi?, rus?, angl? ar vokie?i? kalbomis.

PASLAUGAS TEIKIAME

 • Mažoms, vidutin?ms ir didel?ms ?mon?ms;
 • Individualioms ?mon?ms ir ?kininkams;
 • Nepelno siekian?ioms ir asociacijoms;
 • Laisvos ekonomin?s zonos ?mon?ms ir užsienio kompanijoms;
 • Privatiems asmenims.

M?S? TIKSLAS

buhalterin? apskaita ar kitos teikiamos paslaugos but? atliktos:

 • Lojaliai ir užtikrinant konfidencialum?;
 • Profesionaliai ir laiku;
 • K?rybingai ir novatoriškai, taikant naujas technologijas ir programas;
 • Kruopš?iai, s?žiningai, atsakingai ir užtikrinant maksimali? paslaug? kokyb?;
 • Atitinkan?ios kliento veiklos ypatumus;
 • Tikint kiekvieno kliento s?kme ir padedant j? pasiekti;
 • Sprendžiant iškilusius klausimus taip, kad ateityje jie nebeiškilt?.

M?S? PRANAŠUMAI

 • Profesionalu, didel? patirtis, patikima ir laiku;
 • Gerokai pigiau nei samdyti buhalter?. N?ra išlaid? buhalterinei programai, buhalterio paieškai, apmokymams ir tobulinimosi kursams, papildom? išlaid? sukuriant ir išlaikant darbuotojo darbo viet?, papildom? mokes?i? Sodrai, VMI ir premijoms, nežinios atostogaujant ir sergant jam, nereikia galvoti kaip sumažinti atlyginim? sumaž?jus darbo apimtim, nes buhalterinei firmai mokama nuo pateikt? dokument? kiekio;
 • Mums apskait? vesti patik?jo per 40 ?moni? iš kuri? dalis užsienio kompanijos;
 • Suteikiam klientui prisijungimus prie serverio, d?l ko jis gali iš bet kurio kompiuterio turin?io interneto prieig? prie interneto pajamuoti ir išrašyti (atspausdinti) s?skaitas, matyti atsargas ir skolas, prijungti tiesiogiai kasos aparat?, valdyti vis? finansin? informacij? bet kuriuo paros metu ir iš bet kurios vietos;
 • Nemokamai paruošiame ?mon?s steigimo dokumentus pasirašius 6 m?nesi? buhalterin?s apskaitos vedimo sutart?;
 • Sudarius 2 met? buhalterin?s apskaitos vedimo sutart? konsultacijas teikiame nemokamai;
 • Jums pageidaujant, atvyksime pas jus ir konsultuosime, apskaitos, audito ar teis?s klausimais;
 • Mes visada randame geriausi? ir priimtiniausi? paslaug? kainos sprendim? klientui;
 • Visi darbuotojai pasiraš? konfidencialumo sutartis;
 • UAB “A&A apskaita” prisiima piln? atsakomyb? už savo darb?, turime veiklos draudim?.

 

 

Mes tikime, kad kiekvienas klientas svarbus, d?l to  jeigu j?s? verslas dar tik besikuriantis ar jau išvystytas ir esate tarptautin? kompanija, mes pad?sime jums pasiekti savo tikslus.