?moni? steigimas

UAB „A&A apskaita” Steigia naujas ?mones patraukliomis kainomis. Visas steigimo proced?ras atliekame greitai ir klientams patogiausiu b?du. Ruošiame ?moni? steigimo dokumentus (?status, nuostatus, steigimo aktus ar sutartis) ?vairi? teisini? form? ?moni? steigimui:

 • AB – akcin? bendrov?
 • UAB – uždaroji akcin? bendrov?
 • I? – individuali ?mon?
 • VŠ? – viešoji ?staiga
 • T?B – tikroji ?kin? bendrija
 • K?B – komanditin? ?kin? bendrija
 • taip pat ?vairiems fondams, klubams, bendrijoms, asociacijoms ir kt.

 

J?s? pageidavimu atliksime visas steigimo proced?ras – paruošime steigimo dokumentus, pateiksime juos tvirtinti notarui, ?registruosime Juridini? asmen? registre. Jeigu Jums tinka standartiniai ?mon?s steigimo dokumentai (steigimo aktas arba sutartis, ?statai arba nuostatai), galite pasirinkti registruoti standartin? ?mon?. Tam Jums reik?s sertifikuoto elektroninio parašo, nuosav? patalp? ?mon?s registracijos (buvein?s) adresui arba patalp? savininko sutikimo (tuo atveju ir patalp? savininkas turi tur?ti sertifikuot? elektronin? paraš?). Sertifikuotas elektroninis parašas kainuoja nemažai (šiuo metu apie 150 Lt), taip pat nelengva gauti registracijos adres?, jeigu neturite nuosav? patalp?. Tod?l UAB „A&A apskaita” si?lo, steigiant nauj? ?mon? elektroniniu b?du, pasinaudoti mums priklausan?iu patalp? adresu bei sertifikuotu elektroniniu parašu.

Kiekvienam klientui patarsime koki? ?mon?s teisin? form? pasirinkti planuojamo verslo atveju.

Konsultuosime mokes?i? sistemos ir kitais klausimais.

Naujos ?mon?s steigimo dokumentus paruošime NEMOKAMAI visiems, pasirašantiems 12-os m?nesi? buhalterin?s apskaitos paslaug? sutart? su UAB „A&A apskaita”.

 

Steigiant standartin? UAB (užrdar?j? akcin? bendrov?) yra reikalingi šie pagrindiniai reikalavimai bei veiksmai:

 

1. Steigiama UAB, steig?jas – vienas fizinis asmuo.
(steig?jas atvyksta ? Lietuv?)

Reikalingi dokumentai:

 • Steig?jo asmens tapatyb? patvirtinantis dokumentas (pasas);
 • Pažyma apie laikin? pavadinimo ?traukim? JAR;
 • patalpos (Lietuvos Respublikoje) savininko sutikimas d?l bendrov?s buvein?s registravimo;
 • pažyma (išrašas) apie kaupiamojo s?skaitoje esan?ias l?šas, skirtas ?statinio kapitalo formavimui;
 • Steig?jo pasirašyti bendrov?s steigimo dokumentai (steigimo aktas, ?statai).

Steig?jas, atvyk?s ? UAB „A&A apskaita” biur? Kaune:

    pasirašo steigiamos bendrov?s steigimo akt?;
    pasirašo steigiamos bendrov?s ?status;

Steig?jas arba ?galiotas asmuo:

•    atidaro steigiamos bendrov?s kaupiam?j? s?skait? pasirinktame banke;
•    ?neša pinigines l?šas ?statinio kapitalo formavimui – ne mažiau, kaip 10 000 Lt;
•    gauna banko pažym? (išraš?) apie s?skaitoje esan?ias l?šas, skirtas ?statinio kapitalo formavimui;
•    gauna patalp? savinimo sutikim? ?registruoti bendrov? numatytu adresu;
•    notaro biure pasirašo nustatytos formos JAR prašym?;
•    V? Registr? centre pateikia dokumentus bendrov?s registravimui;
•    ?mon?je užsako bendrov?s antspaud?;
•    V? Registr? centre atsiima ?registruotus bendrov?s dokumentus (registravimo pažym?jim?, ?status);
•    Pateikus registracijos dokumentus atsiima bendrov?s antspaud?.

Atlikus šiuos veiksmus bendrov? gali prad?ti dirbti. Visos Lietuvoje veikl? vykdan?ios ?mon?s privalo paskirti bei ?darbinti vadov? bei samdyti buhalter? arba sudaryti su buhalterin?s apskaitos paslaug? ?mone.

 

2. Steigiama UAB, steig?jas – vienas fizinis asmuo.
(steig?jas neatvyksta ? Lietuv?, veikia ?galiotas atstovas)

 • Steig?jas atsiun?ia ?galiojim?, patvirtint? notaro, su apostile, kuriame detaliai ?galiotiniui nurodomi steigimo veiksmai: ?steigti uždar?j? akcin? bendrov?, nurodomas jos pavadinimas, ?statinio kapitalo dydis, akcij? kiekis ir nominali vert?, buvein?s registracijos adresas, bendrov?s organai, valdymo organo direktoriaus vardas, pavard?, asmens kodas (gimimo data), gyvenamoji vieta, suteikiami ?galiojimai pasirašyti steigimo dokumentus (steigimo akt?, ?status), atstovauti banke d?l bendrov?s kaupiamosios s?skaitos atidarymo, pinigini? l?š?, skirt? ?statinio kapitalo suformavimui, ?nešimas ? kaupiam?j? s?skait?, ?galiojimai atstovauti V? Registr? centre, notaro biure, ?registruoti bendrov?, pasirašyti, pateikti ir atsiimti dokumentus, susijusius su bendrov?s teisine registracija, taip pat užsakyti bei atsiimti bendrov?s antspaud? (?galiojimas turi b?ti išverstas ? lietuvi? kalb?).
 • ?galiotas atstovas pasirašo ir priduoda visus dokumentus, išima reikalingas pažymas bei atlieka visus veiksmus, reikalingus ?steigti bendrov?, išskyrus:
 • Steig?jas ?neša pinigines l?šas ?statinio kapitalo formavimui – ne mažiau, kaip 10 000 Lt;
 • ?galiotas atstovas atsiima ?mon?s dokumentus su anspaudu ir sutartu b?du perduoda Steig?jui.
 • Atlikus šiuos veiksmus bendrov? gali prad?ti dirbti. Visos Lietuvoje veikl? vykdan?ios ?mon?s privalo paskirti bei ?darbinti vadov? bei samdyti buhalter? arba sudaryti su buhalterin?s apskaitos paslaug? ?mone.

Pastabos:

 • UAB ?registravimas Lietuvoje užtrunka 5-10 dien?;
 • Paskyrus/pakeitus bendrov?s vadov? pirm?sias operacijas Lietuvos bankuose turi atlikti pats bendrov?s direktorius (atstovavimas pagal ?galiojim? negalimas);
 • UAB ?registravimas ? prid?tin?s vert?s mokes?io (PVM) mok?toj? registr? užtrunka papildomai 5-10 dien?.

Pagal Lietuvos Respublikos ?statymus juridinio asmens – uždarosios akcin?s bendrov?s steigim? reglamentuoja Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas

http://www3.lrs.lt/pls/inter2/dokpaieska.showdoc_l?p_id=404369 (lietuvi? k.),

http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=404614 (angl? k.)
bei Lietuvos Respublikos akcini? bendrovi? ?statymas

http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=403342 (lietuvi? k.)

http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.susije_l?p_id=363813&;p_rys_id=14 (rus? k.)

 

3. Alternatyva ilgokai užtrunkan?iam bendrov?s steigimo procesui yra jau ?steigtos naujos ?mon?s akcij? pirkimas-pardavimas

Akcij? pirk?jas paskambin?s ir atvyk?s ? „A&A apskaita”  biur? Kaune:

 • pasirašo bendrov?s akcij? pirkimo-pardavimo sutart? (bendrov?s naujos, nevykdžiusios jokios veiklos);
 • paskiria ?sigytos bendrov?s nauj? vadov?, užpildo paruoštas JAR formas;
 • pagal pri?mimo-perdavimo akt? perima bendrov?s dokumentus ir turt?;
 • ?galioja „A&A apskaita” informuoti V? Registr? centr? apie bendrov?s akcinink? bei vadovo pasikeitimus.

Atlikus šiuos veiksmus bendrov? gali prad?ti dirbti. Visos Lietuvoje veikl? vykdan?ios ?mon?s privalo paskirti bei ?darbinti vadov? bei samdyti buhalter? arba sudaryti su buhalterin?s apskaitos paslaug? ?mone.

Norite negaišdami laiko nusipirkti pilnai paruošt? darbui UAB, susisiekite su mumis ir mes pasi?lysime jums tinkamiausi? variant?.