Auditas

Auditas b?tina kiekvienos ?mon?s kontrol?s proced?r? dalis, kai ?mon? siekia ?gyti klient? ir partneri? pasitik?jim?, utikrinti veiksming? ?mon?s valdym?. Auditorius kaip nepriklausomas ekspertas vertina ar bendrov?s parengtos finansin?s ataskaitos rodo tikr? ir teising? ?mon?s veiklos b?kl?. Audito metu stengiam?s ?sigilinti ir rasti ?mon?s veiklos tr?kumus, teikti pasi?lymus bei rekomendacijas kaip juos paalinti, kaip tobulinti apskaitos sistem?. Audit? atliekame vadovaudamiesi tarptautiniais ir nacionaliniais audito standartais. M?s? teikiamos paslaugos apima:

  • Finansin?s atskaitomyb?s auditas;
  • Vidaus auditas ir kitos su vidaus kontrole susijusios paslaugos;
  • ES strukt?rini? fond?, kit? speciali?j? fond? finansuojam? projekt? ar paramos l?? panaudojimo auditas ir konsultavimas su tuo susijusiais klausimais;
  • Akcini? bendrovi? reorganizavimo s?lyg? vertinimas;
  • Terminai patikrinimai pagal kliento poreikius ?skaitant ir mokes?i? paskai?iavim? patikrinimus.

 

Kainos

Paslaug? kaina yra nustatoma individualiai ir priklauso nuo veiklos pob?dio, dokument? kiekio, darbuotoj? skai?iaus, ataskait? ar konsultacij? kiekio. Mes visada randame geriausi? ir priimtiniausi? paslaug? kainos sprendim? klientui.