?moni? steigimas

UAB A&A apskaita Steigia naujas ?mones patraukliomis kainomis. Visas steigimo proced?ras atliekame greitai ir klientams patogiausiu b?du. Ruoiame ?moni? steigimo dokumentus (?status, nuostatus, steigimo aktus ar sutartis) ?vairi? teisini? form? ?moni? steigimui:

 • AB akcin? bendrov?
 • UAB udaroji akcin? bendrov?
 • I? individuali ?mon?
 • V? vieoji ?staiga
 • T?B tikroji ?kin? bendrija
 • K?B komanditin? ?kin? bendrija
 • taip pat ?vairiems fondams, klubams, bendrijoms, asociacijoms ir kt.

J?s? pageidavimu atliksime visas steigimo proced?ras paruoime steigimo dokumentus, pateiksime juos tvirtinti notarui, ?registruosime Juridini? asmen? registre. Jeigu Jums tinka standartiniai ?mon?s steigimo dokumentai (steigimo aktas arba sutartis, ?statai arba nuostatai), galite pasirinkti registruoti standartin? ?mon?. Tam Jums reik?s sertifikuoto elektroninio parao, nuosav? patalp? ?mon?s registracijos (buvein?s) adresui arba patalp? savininko sutikimo (tuo atveju ir patalp? savininkas turi tur?ti sertifikuot? elektronin? para?). Sertifikuotas elektroninis paraas kainuoja nemaai (iuo metu apie 150 Lt), taip pat nelengva gauti registracijos adres?, jeigu neturite nuosav? patalp?. Tod?l UAB A&A apskaita si?lo, steigiant nauj? ?mon? elektroniniu b?du, pasinaudoti mums priklausan?iu patalp? adresu bei sertifikuotu elektroniniu parau.

Kiekvienam klientui patarsime koki? ?mon?s teisin? form? pasirinkti planuojamo verslo atveju.

Konsultuosime mokes?i? sistemos ir kitais klausimais.

Naujos ?mon?s steigimo dokumentus paruoime NEMOKAMAI visiems, pasiraantiems 12-os m?nesi? buhalterin?s apskaitos paslaug? sutart? su UAB A&A apskaita.

Steigiant standartin? UAB (urdar?j? akcin? bendrov?) yra reikalingi ie pagrindiniai reikalavimai bei veiksmai:

1. Steigiama UAB, steig?jas vienas fizinis asmuo.
(steig?jas atvyksta ? Lietuv?)

Reikalingi dokumentai:

 • Steig?jo asmens tapatyb? patvirtinantis dokumentas (pasas);
 • Payma apie laikin? pavadinimo ?traukim? JAR;
 • patalpos (Lietuvos Respublikoje) savininko sutikimas d?l bendrov?s buvein?s registravimo;
 • payma (iraas) apie kaupiamojo s?skaitoje esan?ias l?as, skirtas ?statinio kapitalo formavimui;
 • Steig?jo pasirayti bendrov?s steigimo dokumentai (steigimo aktas, ?statai).

Steig?jas, atvyk?s ? UAB A&A apskaita biur? Kaune:

pasirao steigiamos bendrov?s steigimo akt?;
pasirao steigiamos bendrov?s ?status;

Steig?jas arba ?galiotas asmuo:

atidaro steigiamos bendrov?s kaupiam?j? s?skait? pasirinktame banke;
?nea pinigines l?as ?statinio kapitalo formavimui ne maiau, kaip 10 000 Lt;
gauna banko paym? (ira?) apie s?skaitoje esan?ias l?as, skirtas ?statinio kapitalo formavimui;
gauna patalp? savinimo sutikim? ?registruoti bendrov? numatytu adresu;
notaro biure pasirao nustatytos formos JAR praym?;
V? Registr? centre pateikia dokumentus bendrov?s registravimui;
?mon?je usako bendrov?s antspaud?;
V? Registr? centre atsiima ?registruotus bendrov?s dokumentus (registravimo paym?jim?, ?status);
Pateikus registracijos dokumentus atsiima bendrov?s antspaud?.

Atlikus iuos veiksmus bendrov? gali prad?ti dirbti. Visos Lietuvoje veikl? vykdan?ios ?mon?s privalo paskirti bei ?darbinti vadov? bei samdyti buhalter? arba sudaryti su buhalterin?s apskaitos paslaug? ?mone.

2. Steigiama UAB, steig?jas vienas fizinis asmuo.
(steig?jas neatvyksta ? Lietuv?, veikia ?galiotas atstovas)

 • Steig?jas atsiun?ia ?galiojim?, patvirtint? notaro, su apostile, kuriame detaliai ?galiotiniui nurodomi steigimo veiksmai: ?steigti udar?j? akcin? bendrov?, nurodomas jos pavadinimas, ?statinio kapitalo dydis, akcij? kiekis ir nominali vert?, buvein?s registracijos adresas, bendrov?s organai, valdymo organo direktoriaus vardas, pavard?, asmens kodas (gimimo data), gyvenamoji vieta, suteikiami ?galiojimai pasirayti steigimo dokumentus (steigimo akt?, ?status), atstovauti banke d?l bendrov?s kaupiamosios s?skaitos atidarymo, pinigini? l??, skirt? ?statinio kapitalo suformavimui, ?neimas ? kaupiam?j? s?skait?, ?galiojimai atstovauti V? Registr? centre, notaro biure, ?registruoti bendrov?, pasirayti, pateikti ir atsiimti dokumentus, susijusius su bendrov?s teisine registracija, taip pat usakyti bei atsiimti bendrov?s antspaud? (?galiojimas turi b?ti iverstas ? lietuvi? kalb?).
 • ?galiotas atstovas pasirao ir priduoda visus dokumentus, iima reikalingas paymas bei atlieka visus veiksmus, reikalingus ?steigti bendrov?, iskyrus:
 • Steig?jas ?nea pinigines l?as ?statinio kapitalo formavimui ne maiau, kaip 10 000 Lt;
 • ?galiotas atstovas atsiima ?mon?s dokumentus su anspaudu ir sutartu b?du perduoda Steig?jui.
 • Atlikus iuos veiksmus bendrov? gali prad?ti dirbti. Visos Lietuvoje veikl? vykdan?ios ?mon?s privalo paskirti bei ?darbinti vadov? bei samdyti buhalter? arba sudaryti su buhalterin?s apskaitos paslaug? ?mone.

Pastabos:

 • UAB ?registravimas Lietuvoje utrunka 5-10 dien?;
 • Paskyrus/pakeitus bendrov?s vadov? pirm?sias operacijas Lietuvos bankuose turi atlikti pats bendrov?s direktorius (atstovavimas pagal ?galiojim? negalimas);
 • UAB ?registravimas ? prid?tin?s vert?s mokes?io (PVM) mok?toj? registr? utrunka papildomai 5-10 dien?.

Pagal Lietuvos Respublikos ?statymus juridinio asmens udarosios akcin?s bendrov?s steigim? reglamentuoja Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas

http://www3.lrs.lt/pls/inter2/dokpaieska.showdoc_l?p_id=404369 (lietuvi? k.),

http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=404614 (angl? k.)
bei Lietuvos Respublikos akcini? bendrovi? ?statymas

http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=403342 (lietuvi? k.)

http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.susije_l?p_id=363813&;p_rys_id=14 (rus? k.)

 

3. Alternatyva ilgokai utrunkan?iam bendrov?s steigimo procesui yra jau ?steigtos naujos ?mon?s akcij? pirkimas-pardavimas

Akcij? pirk?jas paskambin?s ir atvyk?s ? A&A apskaita biur? Kaune:

 • pasirao bendrov?s akcij? pirkimo-pardavimo sutart? (bendrov?s naujos, nevykdiusios jokios veiklos);
 • paskiria ?sigytos bendrov?s nauj? vadov?, upildo paruotas JAR formas;
 • pagal pri?mimo-perdavimo akt? perima bendrov?s dokumentus ir turt?;
 • ?galioja A&A apskaita informuoti V? Registr? centr? apie bendrov?s akcinink? bei vadovo pasikeitimus.

Atlikus iuos veiksmus bendrov? gali prad?ti dirbti. Visos Lietuvoje veikl? vykdan?ios ?mon?s privalo paskirti bei ?darbinti vadov? bei samdyti buhalter? arba sudaryti su buhalterin?s apskaitos paslaug? ?mone.

Norite negaidami laiko nusipirkti pilnai paruot? darbui UAB, susisiekite su mumis ir mes pasi?lysime jums tinkamiausi? variant?.