Apskaita

UAB A&A apskaita tai iuolaikika profesionali ?mon?, diegianti paangias technologijas apskaitos srityje su pastoviai besitobulinan?iais darbuotojais apskaitos ir audito, teis?s ir ?statym? srityse. Dirbame su dviem apskaitos programomis PRAGMA ir RIVIL? . Mes padedame klientams taupyti pinigus ir laik?, valdyti pad?t? ?mon?je bet kuriuo paros laiku inant atsarg? kiek?, skolas, apmok?jimus, pardavimus ir tuo pa?iu valdyti piniginius srautus. Profesionali? ir ilgamet? patirt? turin?i? darbuotoj? d?ka laiku gauti konsultacijas kaip sutaupyti ?mon?s l?as ar priimti sprendimus sud?tingose situacijoje. Mes taip pat atstovaujame klientus bendraujant su valstybin?mis institucijomis. Kadangi teikiame paslaugas ?vairiose verslo srityse kaip transportavimo, didmenin?s ir mamenin?s prekybos, ?vairi? paslaug?, tarpinink?, ?kinink? ar gamybos mes galime pritaikyti ir prakonsultuoti klientus pritaikant kit? sri?i? patirt? j? verslo segmente. Suteikiam klientui prisijungimus prie serverio, d?l ko jis gali i bet kurio kompiuterio turin?io interneto prieig? prie interneto pajamuoti ir irayti (atspausdinti) s?skaitas, matyti atsargas ir skolas, prijungti tiesiogiai kasos aparat?, valdyti vis? finansin? informacij? bet kuriuo paros metu ir i bet kuios vietos.

Finansin?s apskaitos sistemos suk?rimas:

 • finansin?s apskaitos sistemos suk?rimas;
 • apskaitos politikos paruoimas;
 • s?skait? plano sudarymas.

Buhalterin?s apskaitos paslaugos:

 • apskaitos vedimas nuo pirmini? dokument? iki finansin?s atskaitomyb?s sudarymo;
 • mokes?i? skai?iavimas ir deklaravimas valstybin?ms institucijoms;
 • darbo umokes?io skai?iavimas;
 • buhalterin?s apskaitos dokumentavimas;
 • personalo apskaita ir darbo umokes?io skai?iavimas;
 • konsultacijos buhalterin?s apskaitos ir mokes?i? klausimais;
 • INTRASTAT» ataskait? pildymas ir pateikimas;
 • konsoliduotos ataskaitos(didel?m ?mon?m);
 • auditas.

?mon?s finansin? analiz?:

 • verslo valdymo finansini? ataskait? paruoimas ir pildymas pagal kliento poreikius;
 • finansini? rodikli? sistemos suk?rimas ir skai?iavimas;
 • ?moni? finansin? analiz?.

Pajam? ir turto deklaravimas:

 • turto deklaracijos rengimas fiziniams asmenims;
 • pajam? deklaracijos rengimas fiziniams asmenims;
 • konsultacijos turto ir pajam? deklaravimo klausimais.

Kitos paslaugos:

 • finansini? ataskait? rengimas finansin?ms kredito bendrov?ms (bankams, lizingo bendrov?ms ir kt.);
 • kliento atstovavimas Valstybin?je mokes?i? inspekcijoje, Socialinio draudimo fondo valdyboje, Statistikos departamente;
 • buhalterio, finansininko, finans? direktoriaus pareigin?s instrukcijos paruoimas;
 • esant poreikiui bendraujame ir ver?iame i ir ? angl?, vokie?i?, rus?, lenk? finansinius ir ekonominius tekstus bei ataskaitas.

Kainos

Paslaug? kaina yra nustatoma individualiai ir priklauso nuo veiklos pob?dio, dokument? kiekio, darbuotoj? skai?iaus, ataskait? ar konsultacij? kiekio. Mes visada randame geriausi? ir priimtiniausi? paslaug? kainos sprendim? klientui, susisiekite su mumis.