Apskaita

UAB “A&A apskaita” tai šiuolaikiška profesionali ?mon?, diegianti pažangias technologijas apskaitos srityje su pastoviai besitobulinan?iais darbuotojais apskaitos ir audito, teis?s ir ?statym? srityse. Dirbame su dviem apskaitos programomis „PRAGMA“ ir „RIVIL?“ . Mes padedame klientams taupyti pinigus ir laik?, valdyti pad?t? ?mon?je bet kuriuo paros laiku žinant atsarg? kiek?, skolas, apmok?jimus, pardavimus ir tuo pa?iu valdyti piniginius srautus. Profesionali? ir ilgamet? patirt? turin?i? darbuotoj? d?ka laiku gauti konsultacijas kaip sutaupyti ?mon?s l?šas ar priimti sprendimus sud?tingose situacijoje. Mes taip pat atstovaujame klientus bendraujant su valstybin?mis institucijomis. Kadangi teikiame paslaugas ?vairiose verslo srityse kaip transportavimo, didmenin?s ir mažmenin?s prekybos, ?vairi? paslaug?, tarpinink?, ?kinink? ar gamybos  mes galime pritaikyti ir prakonsultuoti klientus pritaikant kit? sri?i? patirt? j? verslo segmente. Suteikiam klientui prisijungimus prie serverio, d?l ko jis gali iš bet kurio kompiuterio turin?io interneto prieig? prie interneto pajamuoti ir išrašyti (atspausdinti) s?skaitas, matyti atsargas ir skolas, prijungti tiesiogiai kasos aparat?, valdyti vis? finansin? informacij? bet kuriuo paros metu ir iš bet kuios vietos.

 

Finansin?s apskaitos sistemos suk?rimas:

 • finansin?s apskaitos sistemos suk?rimas;
 • apskaitos politikos paruošimas;
 • s?skait? plano sudarymas.

Buhalterin?s apskaitos paslaugos:

 • apskaitos vedimas nuo pirmini? dokument? iki finansin?s atskaitomyb?s sudarymo;
 • mokes?i? skai?iavimas ir deklaravimas valstybin?ms institucijoms;
 • darbo užmokes?io skai?iavimas;
 • buhalterin?s apskaitos dokumentavimas;
 • personalo apskaita ir darbo užmokes?io skai?iavimas;
 • konsultacijos buhalterin?s apskaitos ir mokes?i? klausimais;
 •  „INTRASTAT” ataskait? pildymas ir pateikimas;
 • konsoliduotos ataskaitos(didel?m ?mon?m);
 • auditas.

?mon?s finansin? analiz?:

 • verslo valdymo finansini? ataskait? paruošimas ir pildymas pagal kliento poreikius;
 • finansini? rodikli? sistemos suk?rimas ir skai?iavimas;
 • ?moni? finansin? analiz?.

Pajam? ir turto deklaravimas:

 • turto deklaracijos rengimas fiziniams asmenims;
 • pajam? deklaracijos rengimas fiziniams asmenims;
 • konsultacijos turto ir pajam? deklaravimo klausimais.

Kitos paslaugos:

 • finansini? ataskait? rengimas finansin?ms kredito bendrov?ms (bankams, lizingo bendrov?ms ir kt.);
 • kliento atstovavimas Valstybin?je mokes?i? inspekcijoje, Socialinio draudimo fondo valdyboje, Statistikos departamente;
 • buhalterio, finansininko, finans? direktoriaus pareigin?s instrukcijos paruošimas;
 • esant poreikiui bendraujame ir ver?iame iš ir ? angl?, vokie?i?, rus?, lenk? finansinius ir ekonominius tekstus bei ataskaitas.

 

Kainos

Paslaug? kaina yra nustatoma individualiai ir priklauso nuo veiklos pob?džio, dokument? kiekio, darbuotoj? skai?iaus, ataskait? ar konsultacij? kiekio. Mes visada randame geriausi? ir priimtiniausi? paslaug? kainos sprendim? klientui, susisiekite su mumis.